اهداف همایش

۱- تشکیل محلی برای ارائه آخرین تکنولوژی ها و محصولات حوزه الکترونیک کشور در حضور مسئولین، صاحبنظران و فعالین حوزه

۲- پایش و ردیابی سالیانه صنعت الکترونیک کشور و میزان موفقیت هر یک از نهادهای دولتی به همراه ارائه شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی پیشرفت حوزه

۳- نقد و بررسی نظرات و سیاست‌های حوزه الکترونیک کشور و ارائه بسته پیشنهادی سیاستی برای مسئولین و تصمیم‌گیران

۴- بررسی راهکار­های ارتقای سهم تولید داخل در صنایع الکترونیکی کشور در راستای تحقق استقلال علمی و فناوری کشور

۵- بررسی وضعیت سایر کشورهای جهان در حوزه صنایع الکترونیک بخصوص کشورهای رقیب در سند چشم انداز کشور

۶- آشنایی متقابل خبرگان و صاحبنظران حوزه با فعالیتهای یکدیگر

۷- بررسی راهکارهای تبدیل تهدید تحریم به فرصت حمایت از تولید داخل در کشور