حامیان همایش

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری راهبردی میکروالکترونیک

شرکت ارتباطات سیار

شورای عالی فضای مجازی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

گروه صنایع امنیت فاوا صاایران