درخواست فضای نمایشگاهی

برای درخواست فضای نمایشگاهی فرم درخواست غرفه را از لینک زیر دانلود نمائید. مطالعه راهنمای ثبت نام و رعایت نکات مندرج در آن الزامی میباشد.

فرم درخواست فضای نمایشگاهی (فایل PDF)

فرم درخواست فضای نمایشگاهی (فایل Word)