زمان و مکان همایش

زمان همایش: ۲ اسفند ماه

مکان همایش: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید صادقی قمی، خیابان شهید بوکان، خیابان کوهستان، سالن همایش شرکت راهبران پتروشیمی (این آدرس به علت تعمیرات ناگهانی شهرداری غیر قابل تردد است)

 

بدین وسیله آدرس جدید محل همایش اعلام می گردد: تجریش، خ فراخسرو، خ دربند، خ گلابدره، خ کوهستان، سالن راهبران پتروشیمی