سخنرانان همایش

برنامه در همایش

ردیف

نام فرد

سمت

قول اولیه

قول نهایی

بازدید از نمایشگاه

سخنرانی در همایش (بازه سخنرانی)

ارائه در پنل تخصصی

ریاست جمهوری

۱

آقای مهندس امیری نیا

ریاست مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

*

*

*

*

۲

آقای دکتر صاحبکار

مدیر کل دفتر سیاستگذاری کلان علم و تکنولوژی

*

*

*

۳

آقای دکتر حاج قاسم

دبیر ستاد فناوری راهبردی میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

*

*

*

۴

آقای مهندس کلانتر

مدیر کمیته الکترونیک و ارتباطات مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

*

*

*

*

مجلس شورای اسلامی

۵

آقای دکتر سروش قاضی نوری

مدیر گروه فناوری های نو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

*

 *

*

*

۶

آقای دکتر فقیهی

مدیر دفتر ارتباطات و فناوری نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

*

*

*

*

مرکز ملی فضای مجازی کشور

۷

آقای دکتر اخوان

ریاست مرکز ملی فضای مجازی

*

*

*

*

۸

آقای دکتر کشاورزی

معاونت ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی

*

*

*

*

۹

آقای دکتر شاه میرزائی

معاونت محترم تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور

*

*

*

*

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۰

آقای سردار وحید

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

*

*

*

۱۱

آقای سردار باقری

ریاست شرکت صاایران

*

 *

۱۲

آقای دکتر شفقت

ریاست موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

*

*

۱۳

آقای مهندس اسلامی

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

*

*

*

*

۱۴

آقای مهندس قدس

معاونت پژوهشی پژوهشکده میکروالکترونیک ایران

*

*

 *

وزارت صنعت، معدن و تجارت

*

*

۱۵

آقای مهندس شجاعی

معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

*

*

*

*

۱۶

آقای مهندس معصومی

رئیس مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین

*

*

*

*

۱۷

آقای مهندس رئیسی

مسئول طرح مطالعات اساسی و تحقیقات کابردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

*

*

*

۱۸

آقای مهندس فاطمی امین

مسئول تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت سابق برنامه ریزی و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت

*

*

*

۱۹

آقای مهندس الهام بخش

ریاست اداره کل صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

 *

*

*

۲۰

آقای مهندس عزیز محمدی

سرپرست طرحهای صنایع نوین

*

*

*

*

۲۱

آقای مهندس مختاری

ریاست صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

*

*

*

*

ستاد حمل و نقل سوخت

۲۲

مهندس جلالی

قائم مقام ستاد حمل و نقل سوخت

*

*

*

*

۲۳

دکتر جعفر پور

معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مسئول برنامه حمل و نقل برنامه راهبردی

*

*

 *

*