شورای سیاستگذاری

برای برگزاری هر چه بهتر همایش و بهره مندی از نظر صاحبنظران و کارشناسان، همایش دیده بانی صنعت و تکنولوژی الکترونیک مبادرت به تشکیل شورای سیاستگذاری همایش نمود که وظیفه آن برنامه ریزی و تصمیم گیری در ارتباط با کل ساختار همایش میباشد. این شورا نیز برای بهره مندی از نظرات تخصصی در هر زیر موضوع شورای سیاستگذاری پنلهای تخصصی را به عنوان بازوی مشورتی خود تشکیل داده است که به بررسی مباحث مطروحه در پنلهای تخصصی میپردازند.

 شورا سیاستگذاری همایش متشکل از اعضای مرکز پژوهشهای صنعت الکترونیک و جمعی از صاحبنظران و خبرگان عضو شبکه همکاران این مرکز می باشد.